Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

DIAGNOZA AUTYZMU – ADOS – 2

ADOS-2 Autism Diagnosis Observation Schedule (protokół obserwacji do diagnozy autyzmu) jest nowym standardem diagnozy autyzmu w Polsce. Jest protokołem obserwacji zachowań charakterystycznych dla autyzmu i określany jest na świecie jako element “złotego standardu” diagnozy autyzmu. Pomaga on specjalistom bardziej obiektywnie i trafnie oceniać zachowania. ADOS-2 jest badaniem, które stosujemy w diagnozowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Narzędzie jest użyteczne do badania zarówno osób niemówiących jak i dobrze posługujących się mową, dla osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu. W ADOS-2 nie oceniamy ogólnego rozwoju w różnych sferach (np. motoryka, rozwój poznawczy, zmysły), ale oceniamy objawy charakterystyczne dla autyzmu: interakcje społeczne, komunikacja oraz ograniczone, powtarzalne zachowania. ADOS-2 uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM. Celem diagnozy jest badanie pod kątem całościowych zaburzeń w rozwoju.

Przebieg procesu diagnozy:

Diagnoza obejmuje 3 spotkania:
1. Obserwacja psychologiczna około 1h
2. Spotkanie z diagnostą ADOS-2 około 60 minut,

3. Omówienie diagnozy,

W przypadku, gdy po postawieniu przez naszych specjalistów diagnozy, niezbędne okaże się wykonanie pogłębionej diagnostyki dziecka, proponujemy przeprowadzenie dodatkowych badań i konsultacji, tak aby możliwa była jak najbardziej kompleksowa ocena stanu psychofizycznego dziecka – między innymi diagnozę SI, logopedyczną, pedagogiczną…i inne,

Koszt zawiera:
obserwację i konsultację ze specjalistami, wydanie opinii zespołu diagnostycznego, oraz dalsze zalecenia terapeutyczne.

Wszyscy z zespołu ANISTO specjalizują się między innymi w leczeniu i pracy z osobami z autyzmem. Trzy osoby z zespołu ANISTO zostały przeszkolone w Polsce w użyciu narzędzi ADOS-2, należących do światowego „złotego standardu” diagnozy autyzmu oraz są wpisani na krajową listę certyfikowanych diagnostów klinicznych ADOS-2.

http://szkoleniaados2.pl/diagnosci

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.